baba mi translated lyrics

Chorus

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)

Baba mi gba mi o, Baba mi gba mi

(Save me Father)

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)


Ifekufe aye, ma je ng ba won fe

(Deliver me from the lusting after life)

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)

Verse

B’aye ba n ye o, ore mi ko rora se.

(Be careful if you’re successful)


Eniyan le pon e le, ma je ko lo s’ori e.

(Don’t allow accolades from people to get to your head)


Moni ton ba pon e le se, mase gba a s’ori

(Don’t allow accolades to get to your head)


Ko s’eni to mo o se, Oluwa l’ogo ye

(No one is a pantomath, To God be all glory)


Ranti pe aye alarambara o

(The world is mysterious)


F’eje s’inu tu’to funfun jade

(Runs red blood cells, spits out white spittle)


Eniyan ng wo oju, Olorun ng wokan o

(Humans judge faces, God judges the heart)


Aye to nipe adegun, tun le ni ade o gun mo

(Crown him today, Crucify him tomorrow)


Aye toto aye, aye akamara o

(Unpredictable world of matter)


Baba mi o Baba mi

(My Father)


Dakun t’ewo gba mi

(I beseech Thee for salvation)


Ki ng ma se jin s’ofin aye

(That I am not caught in the world’s snare)


Baba mi mo be o

(My Father I beseech Thee)


Kin g ma se lu pampe aye e e e, dakun

(Protect me from worldly traps)

Chorus

Baba mi gba mi lowo aye

(Save me from the world, my Father)


Baba mi lorun jowo o

(My Father in heaven I beseech Thee)


Gba mi lowo aye e e baba mi

(Save me from the world, my Father)


Baba mi gba mi lowo aye

(My Father in heaven I beseech Thee)


Eledumare o, gba mi o

(Supreme God, save me)


Baba mi gba mi lowo aye

(Save me from the world, my Father)

Verse

Ibare aye

(To be friends with the world)


Isota Olorun ni

(Is enmity with God)


Hosanna f’omo Dafidi, t’o wa di e kan an m’ogi

(Hosanna to the Son of David became Crucify Him)


Oro aye so si ni l’enu o, otun bu iyo si

(The world is like crossroads, harboring good and bad simultaneously)


Ara e so fun mi na, oro yi t’oju su mi

(Someone please enlighten me out of this frustration)


O nkomi l’omi’nu, ipa lo so s’iresi mi

(Confusing and surprising ideology it is)


Enit’Oluwa ko yo,

(He that the Lord saves)


Lo yo ninu ewu

(Is safe indeed)


Baba mi o Baba mi,

(My Father)


Se amona mi

(Guide my steps)


Ko mi ni ona mimo Re, to mi ni ona tito

(Teach me Your ways of truth)


Gba mi la Baba o dakun dabo o

(Save me Father, I beseech Thee)

Chorus

Baba mi gba mi lowo aye

(Save me from the world my Father)


Iparun lere aye

(The world awaits destruction)

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)


Ma j eng kuna Baba

(Exempt me dear Father)


Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)


Oti segun aye, f’alafia Re fun mi, Baba mi

(You have conquered the world, give me Your peace, my Father)


Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)

Verse

Enit’ Oluwa ba ko yo se

(He that the Lord saves)


Ohun lo le segun aye

(Overcomes the world)


Di opo Oluwa mu,

(Hold on to The Lord’s statutes)


D’iro mo agbelebu

(Embrace the cross)


Se iwon to ba le se, mase ju’ra re lo

(Do what you can, don’t overdo things)


Iwontunwosi lo l’aye, ma k’oja aye re,

(Moderation is crucial, don’t outstep your boundaries)


Kori kosun ore ko si mo, nothing is free laye nwi

(Bossom friends are scarce)


Pa ofin Oluwa mo, fe enikeji re

(Obey God’s commandments, love your neighbor)


Baba mi o Baba mi

(My Father)


Alpha Et Omega mi

My Alpha and Omega)


Siwaju ko tun kehin fun mi

(Lead and guard me)


Baba mimo jowo

(Holy Father, I beseech Thee)

Chorus

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)


Ohun aye a b’aye lo o o

(Acquisitions remain in the world)


Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)

Bridge

A o ma f’oju ri,

(With our eyes we shall see)


Imo eniyan buburu

(The rewards of the wicked)


Eti wa la o fi ma gbo

(We will hear with our ears)


Ko ni sun m’etile wa

(It will not come near us)


Angeli ti to ng so wa

(Angels that watch over us)


Ma se gbabode fun wa

(Be not compromised)


L’oruko Jesu

(In the Name of Jesus)


Ibi o ni y’ale wa

(Evil will not come near our dwelling)


K’oju wa ma r’ire

(May we behold good tidings always)


T’oju owo ng ri

(As is the fate of money)


K’okan wa kun f’ayo

(May our hearts be filled with joy)


Bi ago olododo

(Like the house of the righteous)


Mase pa oju Re mo,

(Do not cast Your eyes)


Kuro lodo wa

(Away from us)


Mase binu sa wa ti laye

(Do not desert us in Your wrath)


Jowo mase ko wa

(Never leave nor forsake us)


K’aye ma bere p’Olorun wa da

(So we’re not subjected to mockery)


Baba s’anu fun wa

(Have mercy on us)


Ore mi teti ko gbo ye ye ye,

(My beloved, listen attentively)


Fi iye si oro mi

(Apply thoughtfulness to my words)


Kosi b’orun ti le mu to laye.

(No matter how hot the sun is)


Sanmo dudu a wa

(Some clouds will provide shade)


Bo ti wu k’ekun pe d’ale to

(Weeping may last through the night)


Ayo mbo lowuro o

(Joy comes in the morning)


Nitorina duro de Oluwa,

(Therefore, wait on The Lord)


Tu oju re ka

(Be of good courage)

 
Yio si mu o laye le o, Ore

(And He shall strengthen your heart)


Duro de Oluwa

(Wait I say, on The Lord)

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)

Ye o, ye o, ye o, ye o

Baba mi gba mi o, Mo sa to O wa

(Come save me Father, I run to You)

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)


Se imole ati igbala mi, Kin g ma se dapo m’aye

(Be my light and my salvation, that I may not wallow in lust)

Baba mi, gba mi l’owo aye

(Save me from the world my Father)


Ro mi l’agbara

(Empower me)

Gba mi l’owo aye

(Save me from the world)


We mi s’inu ibu eje Jesu

(Wash me with the blood of Jesus)

K’ogun aye ma bo’ori mi k’adun aye ma fa mi

(Protect me from afflictions and worldly pleasantries)

Pa luciferi l’enu mo o Baba

(Rebuke Lucifer on my behalf, Father)

Wa ba mi gbe

(Abide with me)


Wa ba migbe

(Abide with me)


Mo ke pe O o Baba

(I call on You, Father)


O gbekun omo ta ti were

(You Who hearkens speedily to children’s cries)


Gb ani gba ni , n’igba ‘danwo

(Savior in times of trouble)


Oba a s’oro ma ye

(Your words never fall to the ground, oh King)


Oba a soro ma tase

(Your words never fail, oh King)


Olowo gbogboro ti ng y’omo ninu ofin

(Your hands are not short to save)


S’odi ati asa mi

(Be my refuge and my fortress)


Mo di opo Re mu

(I hold on to Your statutes)


Gbongbo idile Jese

(Root of the tribe of Jesse)


Baba alai ni baba

(Father to the fatherless)


Kiniun eya Judah

(Lion of the tribe of Judah)


Oba to luti kara bi ajere

(King with ears to the ground)


Oba ti nje Emi ni

(The I AM THAT I AM)


Emi ni mase beru

(I AM – Do not fear)


Iyingbinikin arugbo ojo

(Praise-worthy Ancient of Days)


Ewu ori ko so d’arugbo

(Gray hair does not make You old)


Irun funfun O so d’ole

(Hoary hair does not weaken You)


Oba lana, loni, Oba titi aye

(King yesterday, today and King forever)

Bi agbonrin tin g mi hele si ipado omi

(As the deer pants for the waters)

Oluwa, be lokan mi nmi si O

(So my soul yearns for Thee, oh Lord)


Oluwa awon omo ogun

(The Lord of hosts)


Baba mi l’orun mo de

(Father in heaven, I’m here)


Jesu Kristi gba mi o

(Save me, Jesus Christ)


Emimimo gba mi o

(Save me Holy Spirit)


Ta lo le mo isina re

(Who can discern his errors)


We mi kuro ninu isise ikoko

(Blot out my transgressions)


K’ese ma joba lori mi

(That sin may not engulf me)


K’emi le duro sinsin

(That I may stand firm)


Je ki oro enu mi o Ati isaro okan mi

(Let the words of my mouth and the meditation of my heart)


Je itewo gba l’oju Re o Baba

(Be acceptable in Your sight, Father)


Oludande mi

(My Redeemer)


Oro yi ngbe mi lokan gidi gan o

(This is a heartfelt request from me)

Gba mi l’owo Aye

(Save me from the world)

Go to top
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram
Tiktok
en_USEnglish