Baba O Se (Translated Lyrics)

Legend

  • Call in regular letters | Response indented | Adlibs in Bold and indented | Translations in italics

Verse

Oluwa l’Olusoaguntan mi laye yio

(The Lord is my shepherd in this world)

Emi ki yoo s’alaini ohun to dara

(I shall not lack any good thing)

O mu mi dubule ni papa oko tutu

(He made me to lie down in green pastures)

O fun mi n’itura okan lat’ori ite

(He restored my soul)

O mu mi lo n’ipa ona ododo,

(He leads me in the path of righteousness)

Nitori or-u-ko-Re wa l’enu mi

(For His name’s sake)

Nitooto bi mo ti le rin lafonifoji

(Though I walk through the valley of the shadow of death)

Ohun ki yoo fi mi si le fun ‘ sa oku

(He will never leave me for the grave)

Chorus

Ogo Re

(His Rod)

                    ………………………….Ogo Re

                                …………………………. (His Rod)

Ati opa Re

(And His staff)…

                    …………………………. Opa Re

                    ………………………….(His staff)

Won tu mi ninu Oluwa tun nbo mi

(They comfort me, and God feeds me)

…………………………. O mbo mi

………………………….(He feeds me)

O fi mi yangan l’oju ota mi o

(He showcases me before my enemies)

                                …………………………. Ota mi

                                ………………………….(My enemies)

Tabili mi kun fun, ounje ayo ounje emi

(My table is full of joy and spiritual food)

Verse

O da ororo ayo si mi l’ori o

(He anointed my head with oil)

Ago mi si ng san f’ore ofe

(My cup runs over-full of grace)

Ire ati ayo yoo ma te le mi lehin

(Surely goodness and mercy shall follow me)

Tit’akuko yoo ko lehin omokunrin

(Till the son of man breathes his last)

Emi yoo si maa gbe ile Oluwa titi lai,

(I will dwell in God’s house forever)

Nibe ni ayo onigbagbo wa o

(Therein lies the joy of believers)

Ile to dara to kun fun wara at’oyin o o

(Home filled with milk and honey)

Paradise, ile ayo ilu ogo

(Paradise, a house of joy and glory)

Chorus

Ogo Re

(His Rod)

                    ………………………….Ogo Re

                                …………………………. (His Rod)

Ati opa Re

(And His staff)…

                    …………………………. Opa Re

                    ………………………….(His staff)

Won tu mi ninu Oluwa tun nbo mi

(They comfort me, and God feeds me)

…………………………. O mbo mi

………………………….(He feeds me)

O fi mi yangan l’oju ota mi o

(He showcases me before my enemies)

                                …………………………. L’oju Ota mi

                                ………………………….(Before my enemies)

Tabili mi kun fun, ounje ayo ounje emi

(My table is full of joy and spiritual food)

Bridge

E yin Oluwa,

(Praise the Lord)

                    …………………………. Enyin Oluwa

                    …………………………. (Praise the Lord)

Onigbagbo aye

(Believers on earth)

                    …………………………. Gbogbo onigbagbo aye

                    …………………………. (All believers on earth)

Tori p’Oluwa seun,

(Because of God’s goodness)

                    …………………………. Oluwa seun l’aye wa

                                …………………………. (God has been good to us)

A o ma f’iyin fun

(We will hail Him forever).

                    …………………………. F’iyin f’Olu orun

                                …………………………. (Hail the God of Heaven)

Ma a se gbagbe ore Oluwa

(Forget not the Lord’s goodness

                    …………………………. Iwo okan mi

                                …………………………. (O my soul)

Iwo okan mi  

(O my soul)

                    …………………………. E yin O Oluwa

                                …………………………. Praise the Lord ye people)

E ma yin Oluwa, orile ede gbogbo

(Praise the Lord all nations)

                    ………………………….Orile ede gbogbo

                                …………………………. (All ye nations)

F’iyin fun Oluwa okan mi

(Bless the Lord o my soul)

Nitori anu Re, duro! Titi! Lailai!

(Because His mercies endure forever)

Chorus

Ranti pe erupe lasan lo je

(Remember you’re from dust)

Imi Oluwa lo gbe o duro o

(God’s breath gave you life)

Se bi ologbon omo, ko f’imo ore han

(Be wise and be grateful)

F’ope fun Baba, tinu tinu re

(Give thanks to the Father wholeheartedly)

Verse

Oju kan lo duro si to ng wo ise eda,

(You watch the deeds of man from Your throne)

Emi aimore lo gbile ninu wa

(Ingratitude has consumed our hearts)

A dabi itana eweko igbe ti o gbile

(We’re like flowers of the field)

Iji fe koja lo, o dohun igbabge

(The wind passes over it and it vanishes)

Chorus

Ranti pe erupe lasan lo je

(Remember you’re from dust)

                    …………………………. Erupe lasan, ha!

                                …………………………. (Mere dust)

Imi Oluwa lo gbe o duro o

(God’s breath gave you life)

                    …………………………. Duro o

                                …………………………. (Gave you life)

Se bi ologbon omo, ko f’imo ore han

(Be wise and be grateful)

                    …………………………. Jowo f’ope Fun

                                …………………………. (Please glorify Him)

F’ope fun Baba, tinu tinu re

(Give thanks to the Father wholeheartedly)

Verse

Olorun iyin duro de O ni si oni,

(Praise awaits You, O God, in Zion)

Ati si O la o mu ileri ife

(And to You the vow shall be performed).

Oluwa Olorun mi

(O Lord my God)

Nigba mo ro ohun gbogbo pin,

(When I lost hope)

t’igbagbo mi saki

(And my faith dwindled)

Iwo ko fi mi s’ile,

(You did not forsake me)

Bi itana ipado, o to mi s’ona

(Like the Lilly of the valley, you lit my path)

Olorun mi, Iwo l’emi yoo ma yin

(O Lord my God, You alone will I serve)

Bridge

Gba’yin mi Baba gb’ope mi

(Take glory Father, accept my thanksgiving)

                    …………………………. Gbo’pe mi

                                …………………………. Accept my thanksgiving

Gb’ope mi, t’ewo gba iyin mi

(Accept my thanksgiving, be glorified)

                    …………………………. Gba iyin mi

                                …………………………. Be glorified

Ojojumo l’ore Re si mi, Ose

(You bless me daily, and I thank You)

                    …………………………. O seun

                                …………………………. Thank You

Hallelujah o, s’Oba eri

(Hallelujah to God Almighty)

(Instrumental Interlude)

Mo ti ni Jesu l’ore

(I have found a friend in Jesus)

——————————————————————————————————————————————

He is a mighty God                                                      He is a mighty God

Yahweh is a mighty God                                                He is a mighty God

El-Shaddai is a mighty God                                                                           He is a mighty God

All power bow before Him                                             He is a mighty God

Everybody bow before Him                                            He is a mighty God

Every kneel must fall before Him                                                               He is a mighty God

Elohim is a mighty God                                                 He is a mighty God

Adonai is a mighty God                                                 He is a mighty God

Authorities bow before Him                                            He is a mighty God     

Oso, Aje bow before Him                                               He is a mighty God

Ogbanje bow before Him                                                                              He is a mighty God

All demons bow before Him                                                                        He is a mighty God

Jehovah is a mighty God                                                                               He is a mighty God

Our God is a mighty God                                               He is a mighty God

The I AM is a mighty God                                               He is a mighty God

He sits enthroned in majesty,                                          He is a mighty God

Making unquestionable decisions.                                    He is a mighty God

Righteousness and Justice are the foundations of His throne     He is a mighty God

Pure light surrounds Him
While the earth is His footstool,          He is a mighty God

Your ways Oh Lord are surely not our ways                          You are a mighty God

Roots of evil hearken to His voice                                     He is a mighty God

Heavy hearts don’t be troubled                                       He is a mighty God

He is bigger than all your problems                                   He is a mighty God

He is bigger than any mountain                                       He is a mighty God

He is able to do and undo                                                                             He is a mighty God

——————————————————————————————————————————————

Chorus

Ati damilare, Modupeoluwa,

(I am vindicated, Thank You Lord)

O bunkum Ola mi, tori pe O femi

(He keeps blessing me, because He loves me)

Verse

Ati damilare o, mo-du-pe-ee,

(I am vindicated, Thank You Lord)

Iyanuoluwa po laye mi o, mo ki p’O seun

(God’s wonders in my life are numerous, I thank Him)

Chorus

Ati damilare, Modupeoluwa,

(I am vindicated, Thank You Lord)

O bunkun Ola mi, tori pe O femi

(He keeps blessing me, because He loves me)

Call                                                                                                                        Response

Tori pe O fe mi                                                                                                   tori, pe O femi

(Because He loves me)                                                                                   (because He loves me)

Nitori pe O fe mi                                                                                               tori, pe O femi

(Because He loves me)                                                  (because He loves me)

Olu laanu mi,                                                                                                     tori, p’O femi

(God shows me mercy)                                                                                  (because He loves me)

Ayomide,                                                                                                            tori, p’O femi

(My joy is here)                                                                                                 (because He loves me)

Ayomikun,                                                                                                          tori, p’O femi

(My joy is full)                                                                                                    because He loves me)

Iyanuoluwa po o                                                                                               tori, p’O femi

(His wonders are numerous)                                                                       (because He loves me)

Tori p’O femi ye                                                                                                tori, p’O femi

(Because He loves me)                                                                                   (because He loves me)

Nitori p’O femi o ye ye                                                                                   tori, p’O femi

(Because He loves me)                                                                                   (because He loves me)

Chorus

Ati damilare, `Modupeoluwa,

(I am vindicated, Thank You Lord)

O bunkun Ola mi, tori pe O femi

(He keeps blessing me, because He loves me)

——————————————————————————————————————————————

Baba Mimo O se, mo yin O l’ogo o Baba                                                                

(Thank You Holy Father, I glorify You Father)                                                       

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Eni to ba mo ‘nu ro, o ye ko m’ope da

(A thinker is a thanks-giver)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Baba Mimo O se, mo f’ope fun O

(Thank You Holy Father, again I say thank You)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Iyin ogo ni t’ire, a to ba j’aye o

(You deserve all glory, Reigning King)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Nigbat’ oro ba d’oju ru, Iwo l’ alaa tunse

(In times of confusion, You set the course right)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Olu to s’ona, awon to ng ba rin ninu Emi

(You order the steps of those who walk with You in spirit)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Ta lo ye ka f’iyin fun , biko ba se Oluwa,

(Who deserves our praise, none other than our Lord)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Oluwa awon omo ogun

(The Lord of warriors)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Ari iro ala Olorun Moose

(Dream giver and interpreter, God of Moses)

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Okan soso ajanaku o, ti ng m’igbo kiji kiji

(The only mighty one, who can contend with You))

                             O seun, O se

                                                (Thank You, Thank You)

Oluwa mi seun, Tori p’O femi

(My God is good, because He loves me)

——————————————————————————————————————————————

Eyin ara ninu Oluwa,

(O ye brethren in the Lord)

                                                E jo, e jo

                                                (Dance, dance)

Ki lo de t’e fa’ju ro,

(Why are you looking morose)

                                                E jo, e jo

                                                (Dance, dance)

Ti e o bere mujo,

(Why are you not dancing)

                                                E jo, e jo

                                                (Dance, dance)

Tie o ma miliki lo

(Why are you not felicitating)

                                                E jo, e jo

                                                (Dance, dance)

Ab’Oluwa o seun ni,

(Has God not been good to you)

                                                E jo, e jo

                                                (Dance, dance)

E ja ka f’imo ore han.

(Let’s show Him our gratitude)

                                                E jo, e jo

                                                (Dance, dance)

——————————————————————————————————————————————

Baba O se                                                                                                                           

(Thank You Father)                                                                                                         

                             O se

                             (Thank You)

Jesu O se                                                                                                                            

(Thank You Jesus)                                                                                                           

                             O se

                             (Thank You)

Olorun Mimo                                                                                                                    

(Holy God)                                                                                                                         

                             O se

                             (Thank You)

Oyigiyigi                                                                                                                              

(Omnipotent God)                                                                                                          

                             O se

                             (Thank You)

Elerunihin                                                                                                                           

(One who’s fearful in praises)                                                                                     

                             O se

                             (Thank You)

Awi mayehun                                                                                                                   

(The unfailing God)                                                                                                        

                             O se

                             (Thank You)

Eledumare                                                                                                                         

(God Almighty)                                                                                                                

                             O se

                             (Thank You)

Alagbada Ina                                                                                                                     

(One with fiery garments)                                                                                           

                             O se

                             (Thank You)

Akoda Aye                                                                                                                         

(The first among all things)                                                                                         

                             O se

                             (Thank You)

A seda Orun                                                                                                                      

(The creator of heaven)                                                                                                

                             O se

                             (Thank You)

Alpha et Omega                                                                                                                               

(Alpha and Omega)                                                                                                       

                             O se

                             (Thank You)

Metalokan ijinle ife,

(Holy Trinity, Agape lover)

Baba Omo Emimimo

(Father, Son and Holy Spirit)

Mimo Mimo Mimo,

(Holy, Holy, Holy)

Oluwa Olorun Eledumare Oba

(Lord God Almighty King)

——————————————————————————————————————————————

Oba to da aye,                  

(Creator of the universe)                              

                             Ohun gbogbo ni sise

                                                (Nothing is impossible)

Mimo Mimo ninu Ola nla,

(Holy Holy Holy in majesty)

Ko s’eni bi ire laye

(There’s none like you on earth)

A gbekele O,

(We trust in You)

Maje k’oju ti wa

(Let us not be shamed)

A ni igbagbo ninu Re o,

(We have faith in You

                             Iwo ni Olorun,

(You alone are God)

Imole laarin okunkun aye,

(The light in darkness

Ma se amona wa

(Light our path)

Eyin ara ninu Oluwa,

(Brethren in the Lord)

Ki lo ye Oga Ogo

(What’s due the King of Glory)

Ki lo ye Atobiju,

(What’s due the Almighty)

Ki lo ye Jesu wa

(What’s due our Jesus)

Kilo ye Baba Mimo

(What’s due The Holy Father)

Niwaju ite Re

(In His Throne)

Mimo Mimo, Mimo Mimo,

(Holy Holy, Holy Holy)

Mimo Mimo lo ye O

(Holy Holy befits You)

Iwo la ba ma f’iyin fun

(Unto You belongs all glory)

Olorun Edumare

(The only wise God)

Go to top
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram
Tiktok